Trial period of the product has expired. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrixsoft.com.

Провідний турецький банк
в Україні

4.jpgВідкритий факторинг з регресом

Факторинг - послуга, що надається Фактором Клієнту, та полягає у передачі або зобов'язанні передати грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату з одночасним відступленням Клієнтом або його зобов'язанням відступити Фактору своє Право грошової вимоги до Дебітора за поставлені товари / надані послуги / виконані роботи на умовах, визначених Договором факторингу.

Відкритий факторинг з регресом – факторинг, при якому Банк не приймає на себе ризик виконання/оплати відступленого йому права грошової вимоги, а Постачальник (Клієнт) зобов‘язується здійснити зворотній викуп права грошової вимоги на підставі розрахункових документів (накладних, рахунків-фактур, товаро-транспортних накладних, актів), у разі несвоєчасного або неповного виконання Дебіторами зобов‘язань перед Банком за поставлені їм Постачальником товари (виконані роботи, надані послуги).

При відкритому факторингу Дебітори повідомляються про те, що в угоді бере участь Фактор, після цього Дебітори здійснюють платежі на рахунок Фактора, виконуючи тим самим свої зобов’язання за Контрактом.

Переваги Факторингу від Банку:

·прискорення руху обігових коштів Клієнтів за рахунок надання фінансування під відступлення права грошової вимоги за поставлені, з відстрочкою платежу товари (виконані роботи, надані послуги) на адресу Дебіторів;

·адміністративне управління дебіторською заборгованістю, що передбачає постійний контроль за своєчасною сплатою дебіторами грошових коштів за поставлений товар (виконану роботу, надану послугу) та комплекс заходів, які дозволяють покращити платіжну дисципліну дебіторів;

·покриття ризиків Клієнта, що виникають в процесі поставки з відстрочкою платежу товару (виконання робіт, надання послуг), а саме: кредитні, валютні, процентні, ліквідні ризики;

Найменування параметру продукту

Значення

Вид факторингу

Відкритий факторинг з регресом

Валюта операції

Національна валюта

Строк дії договору

на 12 місяців

Строк відстрочки платежу, що приймається на факторинг

до 90 (дев’яносто) календарних днів

Умови регресу

У разі несвоєчасної сплати дебітором грошових коштів за договором, укладеним з клієнтом, Банк надає дебіторам Додатковий строк очікування платежу для виконання своїх зобов'язань - 30 календарних днів.

Процентна ставка

Фіксована.

0,00% (нуль процентів) річних – встановлюється з дати надання фінансування та діє протягом строку відстрочки платежу до дати початку Додаткового строку;

25% (двадцять п’ять) річних – встановлюється з дня початку Додаткового строку та діє до повного погашання боргу.

Комісія

1. Комісія за встановлення кредитного ліміту в рамках факторингу з регресом – разова, 0,1% від суми ліміту фінансування по факторингу, але не менше 1.500,00 гривень (без ПДВ). Комісія, розраховується як відсоток від розміру встановленого ліміту факторингу (без ПДВ). Зазначена комісія сплачується в день укладання договору факторингу, сплачується Клієнтом самостійно або списується Банком шляхом договірного списання з поточного рахунку Клієнта.

2. Комісія за надання фінансування (кредиту) в рамках факторингу з регресом – разова комісія, розраховується як відсоток від суми Інвойсу та розміру Авансу (без ПДВ), зазначена комісія сплачується Клієнтом самостійно до надання Авансу або списується Банком шляхом договірного списання з поточного рахунку Клієнта в день перерахування Фактором Клієнту суми Авансу (у випадку достатності коштів - до надання Авансу, у випадку відсутності коштів - відразу після сплати суми Авансу).

Розмір:

Категорія Дебітора

Рівень Авансу

Строк відстрочки, днів

0-30

31-60

61-90

А

80%

1,08%

2,27%

3,45%

B

70%

0,94%

1,97%

3,01%

C

60%

0,79%

1,68%

2,56%

Розмір операції

Мінімальний ліміт фінансування

від 300 000,00 грн.

Максимально можливий ліміт фінансування

до 5 000 000,00 грн.

в рамках одного відступленого права вимоги не може перевищувати 80% від суми відступленого права вимоги

Особливі умови

 Факторинг не надається наступним Клієнтам:

  -  Державним установам;

  -  Кредитним, фінансовим і страховим організаціям;

  -  Інвестиційним фондам, недержавним пенсійним фондам;

  -  Професійним учасникам ринку цінних паперів;

  -  Підприємствам грального бізнесу;

  - Компаніям, які розвивають новий для себе бізнес (до 1 року);

  - Фізичним особам;

  - Клієнтам, щодо яких (діяльності яких) встановлені обмеження (заборони), визначені Політикою АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

  Факторинг не надається, якщо має місце:

  ·  Наявність податкової застави;

  ·  Наявність арешту поточного рахунку Клієнта або зупинення операцій по поточному рахунку Клієнта уповноваженими органами (незалежно від суми);

  ·  Відмова Клієнта надати письмову згоду на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій інформації про боржника.

Вимоги до дебіторів

Банк встановлює Ліміти на Дебіторів Клієнта, які відповідають наступним вимогам:

  - тривалість діяльності Дебітора на ринку повинна становити не менше 2 (двох) років;

  - право грошової вимоги до Дебітора не обмежене та не обтяжене у будь-який спосіб;

  - грошова вимога, право якої відступається, має бути реальною та дійсною – Клієнт має право відступати право грошової вимоги;

  - поставки товарів Дебітору здійснюються на умовах фіксованого строку відстрочення платежу, який визначається Клієнтом та Дебітором в         Контракті та:

·  не може бути меншим ніж 14 (Чотирнадцять) календарних днів;

·  максимальний строк фіксованого строку відстрочення платежу за Контрактом, по якому планується здійснення факторингового обслуговування – 90 (Дев’яносто) календарних днів, якщо інше не встановлено у рішенні відповідного Колегіального органу Банку;

- історія розрахунків Клієнта з Дебітором складає строк не менш, ніж 6 (шість) місяців та свідчить про своєчасні розрахунки або може мати випадки виникнення простроченої заборгованості, строк якої складав не більш, ніж 30 (тридцять) календарних днів ;

- на поточний рахунок Клієнта надійшли кошти в оплату щонайменше 3 (трьох) поставок товарів по визначеному Контракту за останні 6 (шість) місяців;

- Дебітор не повинен бути одночасно кредитором Клієнта;

- проти Дебітора не порушено справу про банкрутство або іншу судову справу, відповідачем по якій він є, чи кримінальне провадження порушене щодо Клієнта та/або його посадових осіб, що може мати небажані для справ Дебітора наслідки, у т.ч. які можуть обмежувати або накладати заборону виконання і дотримання умов та положень Контракту, по якому відступаються права вимоги;

- Дебітор може бути віднесений до однієї з 3 (трьох) категорій дебіторів, спосіб встановлення яких вказаний Банком.

Умови дострокового розірвання договору (за ініціативою клієнта)

Без застосування штрафних санкцій за умови повного погашення заборгованості

Для отримання попередніх умов факторингу необхідно надати в Банк наступні документи:

1. Анкета для отримання факторингу (за формою Банку).

2. Фінансова звітність клієнта за 5 звітних дат.

3. Виписка-аналіз рахунку № 36 клієнта (з кореспонденцією рахунків за останні 6 місяців, кожен місяць окремо).

4. Картки рахунки № 36 клієнта за кожним дебітором, планованому до передачі на факторинг, за 6 повних місяців (в Excel).

5. Оборотно-сальдова відомість 36, 63 рахунку Клієнта за останні 6 повних місяців.

6. Контракт (и) за Дебітором (-ами), які розглядаються на факторингове обслуговування.


ВІДКРИТИ РАХУНОК Депозит до 17%